Data Dilemma: ความท้าทายของนักการตลาดเมื่อต้องบาลานซ์ระหว่าง data vs privacy

เมื่อเทคโนโลยีเปลึ่ยนไป ทำให้นักการตลาดสามารถนำข้อมูลมา utilize เพื่อให้ได้ personalized content หรือการตลาดแบบเข้าถึงบุคคลได้เฉพาะเจาะจงได้ง่ายขึ้น

แต่แนวคิดของการทำการตลาดดังกล่าวนั้นค่อนข้างจะเสียงตอบรับแตกออกเป็นสองขั้ว จากผลวิจัยของ Kantar พบว่า 45% ของผู้คนเห็นด้วยกับโฆษณาที่มีการปรับให้เหมาะกับตัวเอง ในขณะที่ 54% ของคนที่เหลือไม่ได้ชอบการทำการตลาดโดยอิงจากกิจกรรมออนไลน์ล่าสุดของตัวเอง

อย่างที่กล่าวข้างต้น ถึงแม้การทำ personalized marketing จะเป็น new norm ในไม่ช้า แต่ผู้ที่นำ data ดังกล่าวไปใช้ ก็คือนักการตลาดอย่างเราๆ ก็ต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของกลุ่มเป้าหมายด้วย ใช้ข้อมูลที่ได้มาในความพอดีไม่นำไปใช้ในทางที่ไม่สร้างสรรค์หรือลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลมากเกินไป

แต่เทรนด์กำลังมาและเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นในปี 2020 จึงมีผู้ทำนายไว้ว่า ก็จะยังมี personalized marketing และมีการใช้ MarTech มาช่วยทำให้โฆษณาดังกล่าวตรงจุดและสร้างสรรค์มากขึ้น แต่ก็ต้องคิดถึง people-first (รักษาจริยธรรมในการใช้ข้อมูลลูกค้าให้พอดีๆ) มากกว่าคำนึงถึง tech-first

credit: https://bit.ly/2x3Zg7l

Keep in touch

Fill in your details and we’ll get back to you in no time.